Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η EssEnCon διενεργεί τεχνο-οικονομικά ολοκληρωμένες μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια κάθε τύπου, σε επιχειρήσεις και σε βιομηχανίες.

Κατά την περίοδο 2018-2019, η EssEnCon έχει υλοποιήσει, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Ν. 4342/2015, πάνω από είκοσι ενεργειακούς ελέγχους σε κτήρια γραφείων και βιομηχανίες.