Ενεργειακοί σύμβουλοι EssEnCon

Η EssEnCon ΟΕ ιδρύθηκε στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 2019, και οι εταίροι της είναι εξειδικευμένοι μηχανικοί, με διαφορετικό τεχνικό υπόβαθρο, αλλά με μακρόχρονη εμπειρία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε ενεργειακά, κτηριακά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Τα μέλη της ομάδας της EssEnCon ΟΕ συνεργάστηκαν σε πολλά έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια, πριν από την απόφασή τους να δημιουργήσουν την εταιρεία.

 

Οι κύριες δραστηριότητες της ομάδας EssEnCon, όπως δηλώνεται με σαφήνεια στο καταστατικό της, είναι:

Διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων για όλους τους τύπους κτιρίων και βιομηχανιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ν.4342 / 2015, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Εκτέλεση ενεργειακών μελετών και ελέγχων σε κτίρια, βιομηχανίες και επιχειρήσεις

Προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας για έργα ΑΠΕ και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και Τριπαραγωγής

Προετοιμασία των απαιτούμενων τεχνο-οικονομικών μελετών για την αδειοδότηση ενεργειακών έργων

Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, με προσοχή στις εφαρμογές και τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας

Σχεδιασμός συστημάτων ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατάλληλα για κτίρια του τριτογενούς τομέα και τις βιομηχανίες (πχ ISO 50001)

Παρακολούθηση και επίβλεψη ενεργειακών, περιβαλλοντικών & ηλεκτρομηχανολογικών έργων για κτίρια και βιομηχανία

Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, ενεργειακής αποδοτικότητας και κλιματικής αλλαγής