Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Κλίμα

Ενεργειακός σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη και το κλίμα

Η EssEnCon αναλαμβάνει:

το σχεδιασμό, την υποβολή και την παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος καθώς και Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Δήμων & Περιφερειών

το σχεδιασμό για τη σύσταση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Κλίμα
Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Κλίμα