Ενεργειακά Έργα και Μελέτες

Η EssEnCon αναλαμβάνει:

το σχεδιασμό ενεργειακών έργων (ΑΠΕ, εξοικονόμησης, Η/Μ εγκαταστάσεων)

τη σύνταξη ενεργειακών μελετών

τη διαδικασία αδειοδότησης των ενεργειακών έργων από τους αρμόδιους φορείς (ΡΑΕ, κα)

τη μελέτη διασύνδεσης τους στο Δίκτυο (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ)

την επίβλεψη της υλοποίησης των ενεργειακών έργων

Η EssEnCon παρέχει:

Ενεργειακά Έργα και Μελέτες

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προμήθεια και τη διαχείριση ενέργειας σε μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας

τεχνοοικονομικές μελέτες και αναλύσεις για αυτόνομα ενεργειακά συστήματα (συνδυασμός ΑΠΕ με τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας)

η EssEnCon αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη προτάσεων και διαχείριση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών έργων στους τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών, (πχ Καινοτομώ, HORIZON 2020, INTERREG, LIFE, κα).

Ενεργειακά Έργα και Μελέτες